Příspěvky na zdravotní pomůcky

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, který může dosahovat až do výše 400 000 Kč, není nijak složitá. Je však nutné dodržet několik základních podmínek a pravidel, aby vám byl tento příspěvek poskytnut.

Komu je příspěvek určen?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku může uplatnit osoba, která má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 

 • těžké sluchové postižení

 • těžké zrakové postižení

 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci

 • těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík

 • těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility

Výše zmíněná omezení zdravotního stavu musí být pro přiznání nároku na příspěvek takzvaně charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tedy takového stavu, který trvá nejméně 1 rok


Doplňující podmínky

Osoba, pro níž se o příspěvek na zvláštní pomůcku žádá:

 • je starší 3 let (v případě úpravy bytu, pořízení motorového vozidla, schodolezu, zvedacího systému a zvedacích plošin), 15 let (v případě vodicího psa) a 1 roku (pro všechny ostatní pomůcky)

 • musí být schopna pomůcku využívat

 • opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna jím být převážena 

Zvláštní pomůcka pak umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání nebo ke styku s okolím.

Důležité je také mít na paměti, že zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Kdy si o příspěvek zažádat? 

Prakticky kdykoliv. Žádosti o příspěvky ani jejich vyřizování nejsou nijak omezeny v rámci kalendářního roku. Je ale dobré nezapomínat, že vyřízení žádosti určitou dobu potrvá (obvykle zhruba 3 měsíce), proto je vhodné žádat s dostatečným předstihem. Žádost o příspěvek však lze uplatnit i zpětně (tedy po koupi pomůcky).


Jaká je výše příspěvku?

Výši příspěvku v první řadě určuje cena pořizované pomůcky, případně pak typ pomůcky


1. Cena pořizované pomůcky nepřekročí 10 000 Kč

V případě, že máte v plánu pořizovat pomůcku v ceně nižší než 10 000 Kč, je podstatný měsíční příjem vás a společně s vámi posuzovaných osob. Tento příjem musí být nižší než osminásobek životního minima jednotlivce (nebo všech posuzovaných osob) – pro rok 2023 jde tedy o částku 38 880 Kč měsíčně.

V takovém případě se na koupi pomůcky podílíte částkou 1000 Kč.


konkrétní příklad:

Váš měsíční příjem je menší než 38 880 Kč. 

Pořizujete speciální polohovací lůžko v ceně 9 790 Kč.

Obdržíte příspěvek v hodnotě 8 790 Kč, vy zaplatíte 1 000 Kč.


2. Cena pořizované pomůcky překročí 10 000 Kč

Pokud budete pořizovat zvláštní pomůcku dražší než 10 000 Kč, příspěvek bude tvořit 90 % z ceny pomůcky. V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků k 10% spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce ČR určí nižší částku, kterou se budete na ceně pomůcky podílet (nejméně však v hodnotě 1000 Kč). Maximální výše příspěvku je pak 350 000 Kč (v případě pořízení schodišťové plošiny 500 000 Kč).

Součet vyplacených příspěvků však nesmí během 60 kalendářních měsíců (tedy 5 let) přesáhnout částku 800 000 Kč (v případě pořízení schodišťové plošiny 950 000 Kč).


konkrétní příklad:

Pořizujete pásový schodolez v ceně 49 900 Kč.

Obdržíte příspěvek v hodnotě 44 910 Kč (90 % z celkové ceny), vy zaplatíte 4 990 Kč (10 % z celkové ceny).3. Pořizujete zvláštní motorové vozidlo

Při koupi speciálního motorového vozidla opět rozhoduje váš příjem. Se zvyšujícím se příjmem se snižuje výše příspěvku. Příspěvek je pak v rozmezí 100 000 a 200 000 Kč


Tabulka je aktuální pro rok 2023.


Kde o příspěvek zažádat?

Podání žádosti o příspěvek není nijak složité. Vše můžete vyřídit z pohodlí domova elektronickou žádostí* nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu, případně poštou.


Na co si dát pozor

O příspěvek ale můžete také přijít, a to jak v částečné, tak plné výši. Proto je dobré dát si pozor na tyto situace:

 • příspěvek jste v plné výši nepoužili do 3 měsíců od jeho vyplacení 

 • přišli jste během 60 měsíců (5 let) od vyplacení příspěvku o vlastnické právo ke zvláštní pomůcce nebo jste ji přestali užívat (v případě motorového vozidla je lhůta 84 měsíců, tedy 7 let); nevztahuje se to však na případy zhoršení zdravotního stavu či úmrtí

 • v případě vyplacení příspěvku na motorové vozidlo se jím nesmíte přestat pravidelně dopravovat (jak ze zdravotních, tak jiných důvodů, jako je například ukončení studia či přestěhování)

 • použili jste příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání

 • uvedli jste v žádosti o příspěvek nepravdivé nebo zkreslené údaje


*tu podávejte na webu Jednotného portálu ministerstva práce a sociálních věcí